Fundacja WSUS

Fundacja WSUS

Fundator: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, rektor WSUS
Zarząd: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, prezes Fundacji, rektor WSUS

CELE:

Fundacja została powołana w następujących celach:
a) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym
b) wspieranie inicjatyw w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
c) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powyższe cele adresowane są przede wszystkim do osób starszych, w wieku powyżej 60. roku życia. W tym celu Fundacja WSUS powołała do życia Senioralny Fundusz Stypendialny.